Podsumowanie konferencji 2023

III Konferencja Naukowo – Techniczna „Klimatyzacja obiektów szpitalnych” odbyła się 24 marca 2023 r. i zgromadziła prawie 600 uczestników. Wydarzenie zorganizowane było w formie zdalnej przez Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Zdrowia, a także Polska Izba Inżynierów Budownictwa.

Pierwszą prezentację pt. „Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w oddziale chirurgicznym – terra incognito” przedstawiła dr Agnieszka Sulikowska ze Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa. Pani Doktor omówiła kwestie formalne regulujące pracę i wyposażenie gabinetu diagnostyczno-zabiegowego oraz wykonywane czynności w sali badań i sali opatrunkowej, a także przedstawiła informacje o drobnoustrojach, które można wykryć u pacjentów, ich lekooporność i zdolności do przeżywania w różnorodnych warunkach środowiska. Zwróciła uwagę również na możliwość istnienia ogniska epidemicznego: wymienienie możliwych skażonych powierzchni w szpitalu oraz czasu przeżywania na skórze rąk i w środowisku w zależności od patogenu.

Prof. Peter Luscuere z Delft University of Technology w prezentacji pt. “Sustainability and Beyond, a Challenge for Health Care” przedstawił kwestie zużycia energii, wody i materiałów w budynkach wykorzystywanych na cele konstrukcji i eksploatacji obiektów. Zwrócił uwagę na potrzebę przejścia na energię odnawialną i  zrównoważony rozwój oraz zdefiniował najważniejsze wyzwania dla środowiska i podkreślił wartość gospodarki o obiegu zamkniętego.

Dr Jan Mottlau z NIRAS A/S natomiast, w prezentacji “Critical rooms design process and criteria – case Denmark” omówił wymagania dla pomieszczeń czystych, zwrócił uwagę na błędy popełniane przy projektowaniu sal operacyjnych a  także skupił się na systemie wentylacji – od projektu i rysunków, przez dostępność elementów dla serwisu, po spełnienie odpowiednich założeń projektowych. Jako podsumowanie przedstawił dane dotyczące zależności pomiędzy czasem powrotu do zdrowia przez pacjenta a czystością w danym pomieszczeniu.

Dr Sylwia Szczęśniak (Politechnika Wrocławska, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych) w prezentacji „ Możliwości ograniczenia energii niezbędnej do utrzymania systemów klimatyzacyjnych w obiektach szpitalnych” wskazała elementy i urządzenia, które wymagają dostarczenia energii do utrzymania obiektów ochrony zdrowia, omówiła schemat typowego układu wentylacyjnego dla sali operacyjnej i pomieszczeń pomocniczych oraz możliwości ograniczenia energii, w kontekście zysków oraz strat ciepła w pomieszczeniach ochrony zdrowia, oraz rocznego zapotrzebowania na energię.

Dr Amelia Staszowska (Politechnika Lubelska, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych) w prezentacji „Metody  zapewnienia czystości powietrza i powierzchni w placówkach szpitalnych” zgłębiła temat jakości powietrza i czystości powierzchni w obiektach szpitalnych, a następnie przedstawiła występowanie najbardziej zanieczyszczonych powierzchni w szpitalach. Na tej podstawie przybliżyła urządzenia oraz metody służące do oczyszczania powietrza oraz powierzchni, w tym filtry mechaniczne, filtry elektrostatyczne, promieniowanie UVC i UVGI, systemy zamgławiania, szafy dezynfekujące, farby higieniczne, oczyszczacze plazmowe i fotokatalityczne, analizując również skuteczność tych rozwiązań oraz ich ograniczenia.

Mgr Marta Mazgaj (ARUP, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych) w prezentacji „Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego okiem projektanta systemów klimatyzacji” omówiła funkcje oraz systemy zastosowane w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Uniwersytetu Medycznego, ale przede wszystkim skupiła się na analizie pokoju łóżkowego pacjentów pod względem rozwiązania systemu wentylacyjnego, a także wyniki przeprowadzonych testów w odwzorowanym pomieszczeniu.

Mgr Paweł Borowiecki (Halton, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych) w prezentacji „Analiza porównawcza wybranych rozwiązań dla wentylacji i  klimatyzacji sal chorych w Polsce: bezpieczeństwo mikrobiologiczne, koszty inwestycji i eksploatacji, obowiązujące przepisy” przedstawił  zalety, wady i parametry systemów, które wykorzystane są w polskich i europejskich projektach systemów klimatyzacji w placówkach medycznych.

Mgr Leszek Konopka (Zrzeszenie Audytorów Energetycznych) w prezentacji „Analiza możliwości wykorzystania urządzeń absorpcyjnych do wytwarzania chłodu na przykładzie obiektu szpitalnego” porównał właściwości ziębiarki absorpcyjnej i sprężarkowej, a następnie omówił instalacje trigeneracyjną z wykorzystaniem agregatu absorpcyjnego oraz sprężarkowego. Przedstawił założenia do analizy porównawczej oraz jej główne wyniki uwzględniające zapotrzebowanie na nośniki energii końcowej, zużycie nieodnawialnej energii pierwotnej oraz koszty eksploatacyjne i inwestycyjne.

Mgr inż. Dominika Kwiecińska (Politechnika Warszawska, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych) w prezentacji „Dobrostan w warunkach środowiska wewnętrznego w przychodniach i szpitalach – wyniki badań ankietowych prowadzonych wśród pielęgniarek i położnych” przedstawiła wyniki badań dotyczących dobrostanu pielęgniarek i położnych w pomieszczeniach placówek medycznych. Badanymi parametrami były jakość powietrza, środowisko cieplne oraz akustyczne, oświetlenie w pomieszczeniach oraz odzież medyczna.

Ostatnią prezentację „Metody ograniczenia ryzyka wystąpienia niezamierzonej hipotermii okołooperacyjnej pacjentów” przedstawiła Prof. Anna Bogdan (Politechnika Warszawska, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych). W prezentacji szczegółowo omówiła procesy wymiany ciepła między człowiekiem a otoczeniem z uwzględnieniem warunków środowiska cieplnego panującego podczas operacji oraz działania układ termoregulacji w organizmie. Objaśniła jaka jest przyczyna hipotermii okołooperacyjnej pacjentów, jakie są metody lokalnego ogrzewania pacjentów (pasywne i aktywne) a także wskazała, że rozwiązania te mogą wpływać na jakość powietrza zapewnianą przez system klimatyzacji Sali operacyjnej choć pełne dane na ten temat nie są jeszcze dostępne.

Na tym konferencję zakończono.

Patronat honorowy

Prelegenci

Agnieszka Sulikowska
Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa
Peter Luscuere
TU Delft
Jan Mottlau
NIRAS A/S
Sylwia Szczęśniak
Politechnika Wrocławska, PZITS
Amelia Staszowska
Politechnika Lubelska, PZITS
Marta Mazgaj
ARUP, PZITS
Paweł Borowiecki
Halton, PZITS
Leszek Konopka
Zrzeszenie Audytorów Energetycznych
Dominika Kwiecińska
Politechnika Warszawska
Anna Bogdan
Politechnika Warszawska, PZITS

Patronat medialny