Regulamin konferencji

1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konferencji Naukowo – Technicznej „Klimatyzacja obiektów szpitalnych” (zwanej dalej „Konferencją”) jest Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych z siedzibą w Warszawie, ul. T. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000053547.
 2. Dane kontaktowe do Organizatora to ZG PZITS, ul. Czackiego 3/5 pok 2.17, 00-043 Warszawa, e-mail: biuro@pzits.pl, numer telefonu: +48 22 826 28 94.
 3. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) został zamieszczony na stronie https://klimatyzacjawszpitalach.is.pw.edu.pl/ (zwanej dalej „Stroną Internetową”) i określa prawa oraz obowiązki jej Uczestników oraz prawa i obowiązki Organizatora.
 4. Termin i miejsce organizacji Konferencji są podane na Stronie Internetowej.
 5. Uczestnikiem Konferencji może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna (zwana dalej „Uczestnikiem”).

2. Warunki Uczestnictwa

 1. Warunkiem udziału w Konferencji jest wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na Stronie Internetowej prawidłowymi i zgodnymi ze stanem faktycznym danymi Uczestnika.
 2. Z chwilą dokonania prawidłowego zgłoszenia między Uczestnikiem a Organizatorem zawierana jest umowa o uczestnictwo w Konferencji na warunkach opisanych w Regulaminie. Po zawarciu umowy Organizator na adres e-mail podany w trakcie rejestracji uczestnictwa w Konferencji prześle wiadomość e-mail z potwierdzeniem prawa Uczestnika do uczestnictwa w Konferencji.
 3. Termin przesyłania formularza rejestracyjnego upływa w dniu 24.03.2024 r.
 4. Liczba miejsc dla uczestników jest ograniczona. O udziale w Konferencji decyduje kolejność zgłoszeń; po wyczerpaniu puli miejsc Organizator może odmówić rejestracji uczestnictwa nowym zgłaszającym. Odmowa rejestracji następuje poprzez brak możliwości wysłania formularza rejestracyjnego a także publikację stosownego komunikatu na stronie głównej konferencji.

3. Rezygnacja z udziału w Konferencji Zmiana danych Uczestnika

 1. Rezygnacja z udziału w konferencji jest możliwa w każdym momencie.
 2. Uczestnik ma prawo delegować w zastępstwie inną osobę niż pierwotnie zgłoszona. Zmiany danych Uczestnika można dokonać poprzez wysłanie informacji na adres organizatora.

4. Odpowiedzialność Organizatora. Prawa Organizatora

 1. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować warunki organizacyjne Konferencji zgodne z opisem na Stronie Internetowej. Organizator ustala program Konferencji oraz zastrzega sobie prawo do zmian w programie Konferencji, nawet w dniach, w których odbywa się Konferencja, w tym prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień.
 2. Zmiany w programie Konferencji nie mogą stanowić podstawy do kierowania roszczeń finansowych wobec Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, niezależnych od Organizatora.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych przez Uczestnika podczas rejestracji uczestnictwa.

5. Odpowiedzialność Uczestnika

 1. Uczestnik zobowiązuje się zastosować się do wymagań niniejszego Regulaminu.

6. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora lub drogą mailową na adres e-mail Organizatora podany na Stronie Internetowej.
 2. Reklamacje Uczestników mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 5 dni od dnia zakończenia Konferencji. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.
 3. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia reklamacji i przekazuje swoje stanowisko dotyczące uwzględnienia lub nieuwzględnienia reklamacji podmiotowi składającemu reklamację.

7. Ochrona Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych („Administrator”), ul. Czackiego 3/5 pok 2.17, 00-043 Warszawa, e-mail: biuro@pzits.pl, numer telefonu: +48 22 826 28 94.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Konferencji.
 3. Administrator wykorzysta wszelkie możliwe i nakazane prawem środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Uczestników, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.
 4. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu jego działalności oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Uczestnikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty współpracujące z Administratorem przy organizacji i przeprowadzenia Konferencji.
 6. Dokonując zgłoszenia Uczestnik oświadcza, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celu:
 • organizacji i przeprowadzenia Konferencji (w tym stworzenia listy uczestników),
 • otrzymywania korespondencji dotyczącej Konferencji,
 • utrwalania jego wizerunku przez Organizatora poprzez fotografowanie oraz filmowanie Konferencji,
 • używania, przetwarzania i rozpowszechniania jego wizerunku przez Administratora dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością Administratora
  w tym do promowania Konferencji w każdy wybrany przez Organizatora sposób (plakaty reklamowe, ulotki, drukowane materiały promocyjne, spoty telewizyjne, reklamę w gazetach
  i czasopismach oraz w Internecie itp.),
 • otrzymywania informacji o wydarzeniach organizowanych przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych.
 1. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie i obejmuje wszelkie formy publikacji.
 2. Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich (istniejących i przyszłych) roszczeń, w tym również o wynagrodzenie, z tytułu wykorzystywania jego wizerunku w zakresie sprecyzowanym w pkt. 6.
 3. Uczestnik potwierdza zgodność z prawdą danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 4. Dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym przetwarzane będą przez okres organizacji i przeprowadzenia Konferencji. Wizerunek Uczestnika przetwarzany będzie przez okres 3 lat od zakończenia Konferencji.
 5. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na używanie i rozpowszechnianie jego wizerunku przez Organizatora dla celów reklamowych, promocyjnych, marketingowych związanych z działalnością Organizatora. Osoba, która takiej zgody nie wyrazi, zobowiązana jest poinformować o tym fakcie Organizatora do dnia 24.03.2022 r. na adres mailowy organizatora lub bezpośrednio najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konferencji.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 7. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 8. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
 9. Organizator nie wyraża zgody na rejestrowanie przy pomocy jakichkolwiek środków audiowizualnych, zarówno w formie nagrania audio, wideo jak i innych metod utrwalania na nośnikach w postaci cyfrowej czy analogowej lub na rozpowszechnianie Konferencji w jakiejkolwiek formie przez Uczestnika, ani w całości, ani we fragmentach.
 10. Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Uczestnikom Konferencji są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną ich twórców oraz są objęte ochroną prawną. Materiały te nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane i powielane przez Uczestnika bez pisemnej zgody uprawnionych osób.

8. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie. W takim przypadku po ogłoszeniu przez Organizatora zmian w Regulaminie na Stronie Internetowej każdy Uczestnik, który wypełnił formularz rejestracyjny powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami.
 3. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Uczestnik powinien pisemnie powiadomić Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na adres biuro@pzits.pl. Oświadczenie to powinno dotrzeć do Organizatora najpóźniej w terminie 7 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli Organizator nie otrzyma oświadczenia Uczestnika o braku akceptacji zmian Regulaminu w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Uczestnik zaakceptował zmieniony Regulamin.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2024 r.