Zapobieganie niezamierzonej hipotermii okołooperacyjnej pacjentów

Niezamierzona hipotermia okołooperacyjna jest jednym z częstych powikłań związanych ze znieczuleniem i zabiegiem operacyjnym występującym u około 50-90% operowanych, przy czym konsekwencje jej wystąpienia u pacjentów mogą wpływać na bezpieczeństwo prowadzenia operacji jak i na proces rekonwalescencji pacjentów.

Stosowane obecnie metody zapobiegania wystąpienia stanu hipotermii, bazujące na zwiększaniu temperatury powietrza w sali operacyjnej, mogą powodować wystąpienie dyskomfortu termicznego u chirurgów i personelu medycznego. Jednocześnie metody lokalnego ogrzewania pacjentów nie zawsze są efektywne, zatem istnieje potrzeba prowadzenia dalszych prac nad metodami utrzymania organizmu pacjenta w stanie neutralności termicznej z uwzględnieniem specyficznych warunków higienicznych panujących w salach operacyjnych.

Celem projektu będzie weryfikacja koncepcji lokalnego ogrzewania pacjentów za pomocą rozwiązań wykorzystujących promieniowanie cieplne. Sprawdzone będzie jaka konfiguracja ustawienia promienników, jak również jakie nastawy parametrów tego rodzaju urządzeń będą najefektywniej wpływać na ogrzanie organizmu pacjenta przy jednoczesnym braku negatywnego wpływu na komfort cieplny chirurgów i personelu medycznego.

Badania będą prowadzone w gmachu WIHIŚ oraz we współpracy z laboratorium EMPA a także laboratorium OR i szpitalem St. Olav funkcjonującymi w ramach NTNU. Przede wszystkim eksperci z tych jednostek będą członkami Naukowej Rady Doradczej i będą dzielić się swoim doświadczeń i wiedzą w ramach 1 etapu realizacji projektu, podczas którego prowadzona będzie optymalizacja lokalizacji i nastaw promienników ciepła w sali operacyjnej. Prace te będą prowadzone w warunkach laboratoryjnych w specjalnie do tego celu utworzonym laboratoriom w gmachu WIBHIŚ, w którym odtworzone będą warunki panujące w salach operacyjnych. W 2 etapie realizacji projektu przeprowadzona będzie weryfikacja wpływu lokalizacji i nastaw promienników ciepła na uzyskanie bezpiecznej temperatury ciała pacjentów w tym celu badania będą prowadzone w laboratoriach EMPA oraz w NTNU, gdzie zarówno będzie określony ilościowy efekt działania promienników na organizm człowieka, jak i rozwiązania będą sprawdzone w warunkach rzeczywistego zabiegu.

Na podstawie przeprowadzonych prac zostanie opracowana nowa metoda i urządzenie, które będą mogły być stosowane podczas wybranych operacji i zapobiegać ryzyku wystąpienia niezamierzonej hipotermii okołooperacyjnej, co w konsekwencji wpłynie zarówno na zmniejszenie ryzyka powikłań pooperacyjnych, jak i na koszty realizacji poszczególnych procedur medycznych i leczenia pacjentów.

Projekt finansowany ze środków Politechniki Warszawskiej w ramach Programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB).

Wiadomości związane z projektem: