Wpływ promiennika na efektywność ogrzewania pacjenta i komfort pracy personelu medycznego

Głównym celem badań prowadzonych w zagranicznym ośrodku badawczym st. Olavs w Trondheim było określenie wpływu promiennika na efektywność ogrzewania pacjenta oraz komfort pracy personelu medycznego. Badania były przeprowadzone w nowoczesnej i unikatowej sali „The Operating Room of the Future”, która odzwierciedla ścisłą współpracę pomiędzy medycyną a inżynierią.
Pierwszy etap prac badawczych składał się z szczegółowego opracowania scenariuszy dla uczestników badań, który symulowali działania personelu medycznego (główny chirurg, asystent chirurga oraz pielęgniarki asystującej), przygotowania aparatury, który był wykorzystywany podczas symulacji operacji oraz całościowego planu badań. Symulacje składały się z czterech scenariuszy:
o podstawowego (bez obecności urządzenia służącego do ogrzewania pacjenta),
o z wykorzystaniem materaca do ogrzewania pacjenta,
o z wykorzystaniem modelu autorskiego promiennika,
o z wykorzystaniem typowego promiennika służącego do ogrzewania pacjenta podczas operacji.
Każdy ze scenariuszy był powtarzany dla ustalonej temperatury w sali operacyjnej.
Kolejnym etapem pobytu było przeprowadzenie testowego badania wszystkich czterech scenariuszy, aby zanalizować przyjęte ustalenia oraz sprawdzić poprawność działania aparatury. Następnie zrealizowano badania dla wybranych temperatur panujących w sali operacyjnej. Po podstawowym opracowaniu wyników badań określono, najtrudniejsze warunki pracy i komfort termiczny podczas operacji były przy wykorzystaniu typowego promiennika.


Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”, realizowany w ramach Działania określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN13/18.